مهارت های حل مسئله خلاقانه

حل مسئله، فعالیتی است که مستلزم شرایط خاصی است از جمله اینکه؛ ۱. دو وضعیت متفاوت وجود دارد ۲. فرد در یک وضعیت ویژهای قرار دارد و میخواهد در موقعیت دیگری باشد ۳. برای فرد مشخص نیست که چگون میتواند شکاف بین دو وضعیت را از بین ببرد ۴. از بین بردن شکاف، یک فرایند چندمرحلهای هدایت شده هوشیارانه است. بسیاری از مسائل روزمره به خوبی تعریف نشدهاند و برای حل این مسائل ناشناخته، راهبردهای بیشماری وجود دارد که میتوانید اتخاذ کنید، اما اینکه پیشاپیش تعیین کنید کدام یک اثربخشترین است، دشوار میباشد. در حل مسئله سه جنبه اساسی وجود دارد: حل مسئله هدفمند است، شامل فرایندهای کنترل شده است و متکی بر فرایندهای خودکار نیست، زمانی یک مسئله وجود دارد که فرد دانش مربوط برای ایجاد راهحل فوری را در اختیار نداشته باشد. در پژوهشهای اولیه در زمینه حل مسئله، روانشناسان گشتالتی غالب بودند(دهه های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰). آنان بین تفکر بازتولیدی و تفکر تولیدی تمایز قائل شدند. تفکر بازتولیدی شامل استفاده مجدد و نظاممند از تجربیات گذشته است. در مقابل تفکر تولیدی با شیوه بازساختدهی خلاقانه مسئله سروکار دارد و پیچیدهتر است. روانشناسان گشتالتی عنوان کردهاند مسائلی که مستلزم تفکر تولیدی هستند، اغلب با استفاده از بینش حل و فصل میشوند. بینش شامل بازساختدهی یک مسئله است و گاهی اوقات با تجربه “آها” همراه است. به عبارت دقیقتر، بینش شامل درک، تشخیص یا دستیابی ناگهانی به حل مسئله است که شامل بازسازماندهی عناصر مربوط به بازنمایی ذهنی فرد از یک محرک، موقعیت یا رویداد میشود که به تفسیر غیرمشخص و غیرغالب منجر میشود. برای تقویت حل مسئله در افراد میتوان از تکنیکهای اشارههای ظریف، نهفتگی کوتاهمدت، تغییر بازنمایی، غلبه بر تثبیت کارکردی،  حذف آمایه ذهنی، تحلیل وسیله – هدف، نظارت بر پیشرفت و برنامه‏ریزی استفاده کرد.

آدرس و شماره تلفن

اشرفی اصفهانی، بالاتر از نیایش، روبروی ايستگاه بی آر تی طالقانی، جنب بانک پاسارگاد، پلاک 280، طبقه اول واحد 2

02144858216
02144858719

کانال تلگرام مارا دنبال کنید